Telefónne číslo

+421

905 942 808

lomka

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Vymedzenie základných pojmov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu 

Spoločnosť UZDRAV SA s.r.o., Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava,   IČO:46 447 881, IČ DPH:SK2820006662.
Zákazník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby ponúkané prostredníctvom internetového obchodu www.uzdravsa.sk
Internetový obchod - elektronický obchod, alebo objednávkový systém ponúkajúci služby, alebo tovar zákazníkom.

2. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto vyhlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, bude zaobchádzať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo zasielať zákazníkovi e-mailom obchodné informácie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou a pod.
Zákazník má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných informácií zaslaním odpovede na mail s obchodnou informáciou.

3. Informácie o tovare a zmluvnom vzťahu

a.) Predmetom predaja sú výživové doplnky ponúkané prostredníctvom  internetového obchodu www.uzdravsa.sk.

b.) Zmluvný vzťah je považovaný za právoplatný akceptovaním kúpnej ceny a potvrdením objednávky. 
c.) Objednávka môže byt realizovaná zaslaním mailom na mailovú adresu prevádzkovateľa internetového obchodu a následným potvrdením zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu, zaslaním mailu zákazníkovi. V objednávke musia byt uvedené kontaktné údaje zákazníka a zoznam objednávaného tovaru.
d.) Objednávka sa expeduje v priebehu 2-10 pracovných dní. V prípade meškania tovaru, prevádzkovateľ oznámi túto skutočnosť zákazníkovi a dohodne sa s ním na ďaľšom postupe.
e.) Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

4. Cena a platobné podmienky

a.) Cena je uvedená ku každej položke a je platná počas zmluvného vzťahu. 
b.) V cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu.
c.) Platba sa môže realizovať nasledovnými spôsobmi:
- platba na dobierku - tovar bude zaslaný na dobierku, pričom k cene za tovar sa priráta cena za dobierku podľa aktuálnych taríf doručovateľskej spoločnosti,
- platba na účet - zákazník vloží sumu na bankový účet poskytovateľa

5. Odstúpenie od zmluvy

a.) Zákazník môže stornovať objednávku do 24 hodín. Po uplynutí tejto doby môže stornovať objednávku, len v prípade, že je v stave "PRIJATÁ". Musí tak urobiť zaslaním mailu, v ktorom bude uvedené číslo objednávky a text  "STORNO". V prípade, že je objednávka v stave "VYBAVUJE SA", sa storno objednávky bude riešiť osobitne, dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.
b.) Pokiaľ zákazník uhradil sumu za tovar v stornovanej objednávke, bude mu táto vrátená prevodom na jeho účet.
c.) Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa tak rozhodne, je povinný oznámiť túto skutočnosť písomne prevádzkovateľovi a na vlastné náklady doručiť neporušený tovar, vrátane daňového dokladu na adresu prevádzkovateľa. Vrátený tovar musí byť schopný ďalšieho predaja.
d.) Prevádzkovateľ vráti sumu za tovar na účet zákazníka v lehote 15 dní od doručenia tovaru. Prevádzkovateľ neakceptuje vrátenie tovaru na dobierku.
e.) Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade že sa objednaný tovar nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena tovaru. Prevádzkovateľ túto skutočnosť oznámi zákazníkovi.

6. Záverečné ustanovenia

a.) Záväznou objednávkou zákazník potvrdzuje súhlas s týmito  Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.uzdravsa.sk.
b.) Práva a povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi.

c.)  Informácie uverejnené na stránkach www.uzdravsa.sk, nesmú byť bez súhlasu prevádzkovateľa použité na účely ďalšieho šírenia.
d.) Podmienky sú platné od 1.7.2011. Prevádzkovateľ si vyhradzuje osobitosť - meniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Upozornenie !

Liečivé produkty v ponuke internetového  obchodu  www.uzdravsa.sk  majú podporný účinok pri  liečbe  špecifických problémov uvedených v ich popise. Uvedené produkty neslúžia ako náhrada medikamentóznej liečby. Použitie odporúčame konzultovať s Vašim ošetrujúcim lekárom.